program

program
PROGRAM:
Saturday, September 26th, 2009 (Recreational farm estate Nový Dvůr – lounge)
Sobota, 26. září, 2009 (Rekreační zařízení Nový Dvůr - jednací salónek )
08:00 – 09:00 Registration of participants / Registrace účastníků
09:00 – 09:10 Opening ceremony / Zahájení „Vltavínového setkání 2009“
09:10 – 10:00 Introductory paper / Úvodní referát
  Kalenda P.: Mathematical Modelling of the Origin of Tectites / Matematické modelování vzniku tektitů
 10:00 – 10:30

Deutsch A. et al.: The K/T Boundary Layer in ODP 207 - Dissecting the Geochemical Anomaly With
High Spatial Resolution / Hraniční vrstva křída/tercier v programu oceanického vrtání č. 207; rozdělení
geochemické anomálie s velkým prostorovým rozlišením

 10:30 – 11:15 Giuli G. et al.: Fe Oxidation State and Water Content of Moldavite Tektites /
Oxidační stav železa a obsah vody v moldavitových tektitech
Giuli G. et al.: Water Content and Fe Oxidation State in a Layered Moldavite /
Obsah vody a oxidační stav železa ve vrstevnatých moldavitech
 11:15 – 11:45 Trnka M. et al.: Results of Field-Trips to the Tektite Area in Southern Laos /
Poznatky z expedic do oblasti výskytu tektitů v jižním Laosu
 12:00 – 13:00  Lunch / Oběd
 13:00 – 15:00 Visit of exhibition „The South Bohemian moldavites“ in the city museum of Týn nad Vltavou
(transportation not provided) / Návštěva výstavy v Městském muzeu v Týně nad Vltavou
„JIHOČESKÉ VLTAVÍNY“ (individuální doprava)
 15:00 – 16:00 Knobloch V. et al.: Contribution to the Interpretation of Moldavites Origin /
Příspěvek  k problematice vzniku   moldavitů
Dziková L.: Muong Nong moldavites, their properties and position among moldavites /
Vltavíny typu Muong Nong, jejich vlastnosti a vztah k ostatním vltavínům
Rajlich P.: Formation of Hollow Moldavites / Vytváření a proměny dutinových vltavínů
Trnka M.: Traces of Tektite Collisions in the Impact Ejecta Plume /
Stopy po kolizích tektitů  v oblaku impaktních vyvrženin
 16:00 – 16:15  Coffee break  / Přestávka
 16:15 – 17:45 Knížek F. et al.: Moldavite dreikanters / Vltavínové hrance
Ježek J. et al.: Revision of Moldavite Sites in the Area Radomilice /
Revize vltavínových lokalit v radomilické oblasti
Jirásek J. et al.: Another Moldavite Find in Land Register Byňov /
Další nález vltavínu na katastrálním území Byňova v třeboňské pánvi
Ševčík J.: The flora finds in Vrábče Layers / Nálezy flory ve vráběčském souvrství
Pavlíček V. et al.: The Moldavites in the Ferriferous Concretions / Vltavíny v železivcích a železitých konkrecích
 17:45 – 18:00  Coffee break  / Přestávka
 18:00 – 19:00

Procházka V. et al.: Microstructure of the Shocked Quartz from the Rochechouart Impact Crater
and Kojčice (Czech impact crater); Heating Experiments /
Mikrostavba šokového křemene z astroblému Rochechouart a z Kojčic; studium zahřívaných vzorků
Rajlich P.: Ries Event in General Geological Development of the Northern Hemisphere and Possibility
of Other Moldavite Source / “Rieská” událost v geologickém vývoji severní polokoule Země
a možnost jiného vltavínového zdroje
Pavlíček V.: The Application of the Lacquer Preservative Transfer Pictures (the paint brass rubbing method)
 for the Evidence of the Occurrence of the Moldavites  / Lakové filmy
Knížek F. et al.: Paleontology Finds of Moldavite-bearing Sediments (Dobrkovská Lhotka, South Bohemia)
/ Nálezy paleontologického materiálu ve vltavínonosných sedimentech
Čada M.: Presentation of moldavite finds from the Cheb basin since the year 2002 /
Prezentace nálezů vltavínů v Chebské pánvi za období od r. 2002

 19:00 Termination of the scientific and official program / Ukončení vědeckého a oficiálního programu
   
Sunday, September 27th, 2009 (Excursion to moldavite locations)
Neděle, 27. září, 2009 (Exkurze na vltavínové lokality)
 09:00 Departure of bus from parking place in front of the Recreational farm estate Nový Dvůr /
Odjezd autobusu z parkoviště před Rekreačním zařízení Nový Dvůr
 

1. location / lokalita Býšov
Moldavites are found in residual gravels with slightly abraded angular quartz fragments. The size
of fragments varies between a few dms  to the size of a grains of sand with low content <10%
of clay. Moldavites on the southern edge of the field where they occur are slightly abraded.
The pale green color of moldavites puts them in the category Radomilice strewn field.
Vltavíny se nacházejí v reziduálních štěrcích s mírně opracovaných hranatými křemennými valouny.
Velikost úlomků kolísá od několika dm až po písky s menším podílem  <10% jílu. Vltavíny na j. okraji
nálezového pole jsou mírně opracované. Barevný charakter vltavínů je řadí k Radomilickému pádovému poli.
2. location / lokalita Radomilice
 A whole group of moldavites which are found in the vicinity of village Radomilice are named after it.
The village is located 5km north-east from Vodňany close to the train track České Budějovice – Plzen.
Moldavites are found in fields south of the village.
Obec Radomilice dala název celé skupině vltavínů, která se zde nachází. Obec leží asi pět kilometrů
severovýchodně od Vodňan při železnici České Budějovice - Plzeň. Lokalita se nachází na polích jižně
od obce a táhne se asi padesát metrů přes trať na Netolice.

Lunch / Oběd

3. location / lokalita Chlum nad Malší
The sand pit Chlum nad Malší is found close to the southwestern edge of the České Budejovice basin.
Moldavite bearing sediments represent the remnant of formerly larger flow- thru basin and they are formed
from the so called Koroseky sand gravels.
Pískovna Chlum nad Malší se nachází při jz. okraji Českobudějovické pánve. Vltavínonosné usazeniny
představují zbytek původně rozsáhlejší průtočné pánve a jsou tvořeny tzv. koroseckými písčitými štěrky

do/till 18:00 Return to the parking place in front of the Recreational farm estate Nový Dvůr /
Návrat na parkoviště před rekreačním zařízení Nový Dvůr